ДГ №7 "Детелина"
Детска градина в град София

Групи

В ОДЗ 7 "Детелина" приетите и записани деца се разпределят в 12 градински и 2 яслени групи. Работят 27 души педагогически персонал. 

От тях 1 директор, 1 психолог, 1 логопед, 1 педагог и 1 музикален ръководител.

Непедагогическият персонал се състои от 18 пом. възпитатели, 1 ЗАС, 1 счетоводител, 1 техн. секретар, 1 домакин, 5 работници в кухня, 3 общи работници. Детската градина разполага с медецински персонал, състоящ се от 9 мед. сестри.